ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ

0
437

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီကိုအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  –

၂။     ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးစိုးႏိုင္ (ဥကၠ႒) ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးေအာင္သန္႔ (အတြင္းေရးမွဴး) ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးညြန္႔လႈိင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးေမာင္ေမာင္စုိး (အဖြဲ႔ဝင္) အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ေဒါက္တာစိုးမိုးေအာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးကင္းစိန္ (အဖြဲ႔ဝင္) သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးေသာင္းဟန္ (အဖြဲ႔ဝင္) ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးစိုင္းခတၱိယ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးဆားမူ (အဖြဲ႔ဝင္) လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးစိန္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးတင္လွိဳင္ (အဖြဲ႔ဝင္)ကေလးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးဉာဏ္ေဆြဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးေဇာ္ထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး (အဖြဲ႔ဝင္) သာေကတၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးတိုးေရႊ (အဖြဲ႔ဝင္) ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)   စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည္။

( ခ )  သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္ ၊ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( ဂ )   သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ၊အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညႇိ ကူညီရမည္၊

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ  ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္တိုင္ၾကား စာမ်ား၊  အသနားခံစာမ်ား တင္ျပခ်က္မ်ားကိုၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ဟုယူဆသူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို  ေသာ္လည္းေကာင္း၊   ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အတူပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တစ္ေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပ ရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ခ)   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကိုသေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ   ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

(င)   အစိီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္‌ လြတ္လပ္စြာ ‌ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင္‌့ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလၽွက္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံသို႔ တင္ျပခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တတ္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည္‌့ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)   ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ)       ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴးမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၏ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္မခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)