ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

0
353

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  –

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးေဌးျမင့္ (ဥကၠ႒ ) ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးၾကည္သာ (အတြင္းေရးမွဴး) ဂြ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးေမာင္ကို (အဖြဲ႔ဝင္) ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးသန္းျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဝမ္းတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးတင္ျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) တန္႔ဆည္ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးလွျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ပုေလာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးဝင္းျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ျပည္ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးစိန္ျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးဘိုနီ (အဖြဲ႔ဝင္) ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ေဒၚစႏၵာမင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးဝင္းဦး (အဖြဲ႔ဝင္) ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးဝင္းတင္ (အဖြဲ႔ဝင္) မင္းလွၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးစိုးဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးစိုင္းလွေက်ာ္ (အဖြဲ႕ဝင္) လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးစိုးေအာင္ (အဖြဲ႕ဝင္) သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)    ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည္။

(ခ)               သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

(ဂ)     လက္မႈလယ္ယာမွ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီ ျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္။

(ဃ)            စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆည္း ေပးရမည္။

(င)     ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလ်က္ရွိ သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(စ)    သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းၫွိ ကူညီရမည္၊

(ဆ)    သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆ သူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

 ၆။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊   ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္ျပရမည္။

(ခ)   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္ မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိ။

(င)   အစိီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ  ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္း ရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁ဝ။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာေဒသ တြင္ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကသတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္          ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွ အပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ခ)   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏  အႀကီးအမွဴးမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရ ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)  ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင္‌့ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)