ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ

0
419

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တို႔အရ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦး ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ (ဥကၠ႒) ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ေဒါက္တာေနလင္း (အတြင္းေရးမွဴး) ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးရွိန္ေက်ာ္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေဆြ (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ေဒါက္တာစိုးသူရ (အဖြဲ႔ဝင္) က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ေဒါက္တာသန္းဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးရွိသီး (အဖြဲ႔ဝင္) ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ေဒါက္တာေဒၚသန္းေငြ (အဖြဲ႔ဝင္) ကေလာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးျမသိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးခမိုင္မံုကြမ္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးျမင့္ဦး (အဖြဲ႔ဝင္) သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးကိုႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္) ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးေအာင္သန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးဝင္းႏိုင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးေအးဟန္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)    က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရ မည္။

( ခ )   ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဂ)  ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္လိုအပ္မည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ရွိပါက ေလ့လာ၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ဃ) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င္‌့သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(င)   သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းၫႇိ ကူညီရမည္၊

(စ)   သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆသူမ်ား အားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ားကို  ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာအစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍အမႈတြဲအျဖစ္ တစ္ေပါင္းတည္းထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က) ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ခ)   ယင္းသို႔ တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

(ဂ)   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

(င)   အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း  ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာ ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရခရီးသြားရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

(ခ)   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴးမွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

(ဂ)   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း မခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္  ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)