ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစားမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ

0
347

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ေအာက္ပါျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ သူရဦးေအာင္ကို (ဥကၠ႒) ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးျမင့္ထြန္း (အတြင္းေရးမွဴး) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးေဟာက္ခန္႔မန္ (အဖြဲ႔ဝင္) တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးစိုးဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးလြင္ဦး (အဖြဲ႔ဝင္) သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ေဒၚစုစုလြင္ (အဖြဲ႔ဝင္) သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးဇင္းဝမ္ (အဖြဲ႔ဝင္) နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးတင္ေထြး (အဖြဲ႔ဝင္) အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဒု-မွဴးႀကီးညီညီလြင္ (အဖြဲ႔ဝင္) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္
၁၁။ ဦးသန္းထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးသိန္းညြန္႔ (အဖြဲ႔ဝင္) သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ေဇာ္မိုး (အဖြဲ႔ဝင္) တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္
၁၄။ ဦးေဖသန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးျမင့္စိုး (အဖြဲ႔ဝင္) ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)    တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား မွန္ကန္မႈ၊ တရားမၽွတမႈ ရွိေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

( ခ )   ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစီရင္ေရး၊ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

( ဂ )   ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ တန္းတူညီမၽွမႈ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး၊ တရားမၽွတမႈ အခြင့္အေရးတို႔ကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း ခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ အားေပး ကူညီရမည္။

          (ဃ)    ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား မွန္ကန္စြာရရွိေရးအတြက္ စိစစ္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

     ( င )   သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( စ )   သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညႇိကူညီရမည္။

        (ဆ)    သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပသို႔

ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ။ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီကအတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တစ္ေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍-

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( ခ )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

          (ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

  ( င )   အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ   ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ လက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

    (က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။

          ( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

     ( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလွ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊  ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း တာဝန္အရ ခရီးသြားရာ၌လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴးမွ တဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

( ဂ )   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္။

 

 

 

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)