ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

0
334

   ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္  ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

  ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးေမာင္ဦး (ဥကၠ႒) တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးတင္ေမာင္ဦး (အတြင္းေရးမွဴး) ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးခင္ေမာင္လြင္ (အဖြဲ႔ဝင္) စလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ (အဖြဲ႔ဝင္) ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးပုမ္ခန္႔အင္ (အဖြဲ႔ဝင္) တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးစိုင္းဝင္းခိုင္ (အဖြဲ႔ဝင္) သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးေအာင္ထြန္းသာ (အဖြဲ႔ဝင္) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးေဇာင္းေခါင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (အဖြဲ႔ဝင္) လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးခင္ေမာင္ညြန္႔ (အဖြဲ႔ဝင္) သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးေက်ာ္သန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဗန္းေမာက္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးယိန္းေဘာမ္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးအိုက္ယြန္းမြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဌးႏိုင္ (အဖြဲ႔ဝင္) တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္ –

(က)    ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

( ခ )   သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ရမည္။

( ဂ )   သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းညႇိ ကူညီရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

( င )   ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အာမခံခ်က္ရရွိေရး၊ စားဝတ္ေနမႈဖူလုံေရး၊ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ား စားဝတ္ေနမႈ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေပးရမည္။

          ( စ )   ဘာသာ၊ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္၊

(ဆ)    အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ကူညီေဆာင္႐ြက္ ရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ ဟုယူဆ သူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာကိစၥကို   ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ။ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။
၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –
(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။
( ခ )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္  သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္  သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
( ဂ )   အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာဝန္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။
(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။
( င )   အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီကတာဝန္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္ လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူလက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္း ရမည္။
၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –
(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။
( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁ဝ။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း အားလုံးကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ ႐ုံးစိုက္ရာ ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –
(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။
( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္းသက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအမွဴးမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိပါက ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။
( ဂ )   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)