ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

0
348

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ‌ေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ (ဥကၠ႒) နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ဦးျမင့္သူ – ဒဂံုအေရွ႕ (အတြင္းေရးမွဴး) ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္-အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္­ေျမ
၃။ ေဒါက္တာ ေဒၚေအးျမင့္ (အဖြဲ႕ဝင္) ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ (အဖြဲ႕ဝင္) တာေမြၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ (အဖြဲ႕ဝင္) ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ေဒၚဇာတလဲမ္း (အဖြဲ႕ဝင္) ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ႀကိဳင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ႀကံခင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးစိုင္းျမင့္ေအး (အဖြဲ႔ဝင္) လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးဉာဏ္္ဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးေအာင္ဇင္ (အဖြဲ႕ဝင္) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (အဖြဲ႔င္) ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးဇံုးတိန္႔ (အဖြဲ႔ဝင္) ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ေဒၚနန္းေစအြာ (အဖြဲ႔ဝင္) ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးဝင္းၾကည္ (အဖြဲ႔ဝင္) ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ေဒါက္တာေမဝင္းျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္-

(က)    အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။

( ခ )   အမ်ိဳးသမီးမ်ား လူကုန္ကူးခံရျခင္း၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူ ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ထိန္းညႇိကူညီႏိုင္ေရး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

( ဂ )   သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလၽွက္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္   ထိန္းညႇိကူညီရမည္၊

( င )   သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လၽွက္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီးေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအား လည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ။ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္၍  ေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာ မိတၱဴကို အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အတူပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တစ္ေပါင္းတည္းထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ  နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ –

(က)  ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္း‌ေရးမွဴးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ   ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( ခ )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲ   ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကိုတင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီကတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္္။

(ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

 (င) အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက   ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီကတာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို  လႊတ္ေတာ္က  သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို တင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ မ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသည္။

( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္  ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္‌့အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီလုပ္ငန္း အားလုံး ကို  ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ုံးစိုက္ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားလာရာ၌ လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

          (က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

      ( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏အႀကီးအမွဴး မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

    (ဂ)  ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္   ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)