ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

0
315

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  –

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

၁။ ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ဥကၠ႒) ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဝင့္ (အတြင္းေရးမွဴး) ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးေအာင္ဇင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးသာဝင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးႏိုင္ငံလင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးသန္းစိန္ (အဖြဲ႔ဝင္) ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးလွျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးေမာင္ပါ (အဖြဲ႔ဝင္) ဆိပ္ႀကီး/ ခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးတင္ထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးေရႊေမာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးစိုင္းအြမ္ဆိုင္မိုင္း (အဖြဲ႔ဝင္) ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးတင္ေမာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း (အဖြဲ႔ဝင္) မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးယံုဘီး (အဖြဲ႕ဝင္) တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 

၄။       ေကာ္မတီသည္  –

(က)    ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာ ကိစၥမ်ားရွိပါက ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အသနားခံစာမ်ားအား စိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ ရမည္။

( ခ )   ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေသာ ကိစၥမ်ားရွိပါက ထိုကိစၥရပ္မ်ား၏ သုံးသပ္အႀကံျပဳခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ စိစစ္တင္ျပရမည္။

( ဂ )   နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ရမည္။

(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအခါအားေလ်ာ္စြာထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိ ကူညီရမည္၊

( င )   နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား တင္ျပခ်က္မ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။

၅။       ေကာ္မတီသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။

၆။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ ကိစၥကို   ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေနွးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေစရ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကို အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ၊ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာ မိတၱဴကို အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၇။       ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၈။       ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  –

(က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ က တာ၀န္ ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

( ခ )   ယင္းသို႔တင္ျပရာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိပါက ထိုႁခြင္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

( ဂ )   အစီရင္ခံစာကိုတင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး က ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးကေသာ္လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရန္ အဆိုတင္သြင္း ရမည္။

          (ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

          ( င )   အစိီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးစဥ္းစားၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမွဴး           ကေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးေသာ္        လည္းေကာင္း အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံရန္ အဆို          တင္သြင္းရမည္။

၉။       ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

(က)    ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

          ( ခ )   လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

          ( ဂ )   ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္           လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၀။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္း တာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ ႐ုံးစိုက္ရာ ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရခရီးသြားလာရာ၌လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၁။     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ –

(က)    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။

( ခ )   ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီး အမွဴးမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိပါက ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ရွိသည္။

( ဂ )   ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါကျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္မခံရမီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ခြင္‌့ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)