အေနာက္ဖတ္နယ္စပ္ေဒသ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ အေၾကာင္း

0
2141

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ႔ အေနာက္ဖတ္နယ္စပ္ေဒသရခိုင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ အေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။