မသနစြှမြးမှု လေးမွိုးစလုံးကို လကခြံသငကြှားပေးနတေဲ့ အးမတျေတာမသနစြှမြးရိပမြှုံ

0
244
devices -->

မသနစြှမြးမှုလေးမွိုးစလုံးကို လကခြံသငကြှားပေးနတေဲ့ အေးမတျေတာမသနစြှမြးရိပမြှုံ ရဲ့ အကှောငြး ကို MCNသတငြးဌာနရဲ့ သတငြးထောကြ ဌေးဌေးက ရိုကကြူးတငဆြကြ ပေးထားပါတယြ။

မသနျစှမျးမှု လေးမြိုးစလုံးကို လကျခံသငျကွားပေးနတေဲ့ အးမတေ်တာမသနျစှမျးရိပျမွုံ

မသန်စွမ်းမှုလေးမျိုးစလုံးကို လက်ခံသင်ကြားပေးနေတဲ့ အေးမေတ္တာမသန်စွမ်းရိပ်မြုံ ရဲ့ အကြောင်း ကို MCNသတင်းဌာနရဲ့ သတင်းထောက် ဌေးဌေးက ရိုက်ကူးတင်ဆက် ပေးထားပါတယ်။