မူပိုင္ခြင့္

COPYRIHGT_FINAL_1

မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အသိေပးေၾကညာျခင္း

MCN (ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန) သည္ အင္တာနက္စနစ္အား အသံုးျပဳလွ်က္၊ အြန္လိုင္း၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚတြင္ အခေၾကးေငြ တစံုတရာ ရယူျခင္းမရွိသည့္ အြန္လိုင္းလူထု ၀န္ေဆာင္မႈ ႐ုပ္သံမီဒီယာ OPSM (Online Public Service Media) အျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ ဘက္လိုက္မႈ ကင္းသည့္၊ မွ်တသည့္၊ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ သတင္းပညာအား တန္ဘိုးထား သည့္ ႐ုပ္သံသတင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အစီအစဥ္မ်ားအား အဓိကထားလွ်က္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္ လွ်က္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည့္ MCN (ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန) ၏ ရုပ္သံသတင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အစီအစဥ္မ်ားမွ ဗြီဒီယိုအပါ၀င္၊ ရုပ္ေသ၊ ရုပ္ရွင္၊ အသံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းမရွိပဲ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကား၍ ျဖစ္ေစ အခေၾကးေငြတစံုတရာကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊

သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူလွ်က္ ထုတ္လႊင့္၊ ထုတ္ေ၀၊ ျဖန္ခ်ိ၊ လႊတ္တင္၊ ေရာင္းခ်လွ်က္သည္ကို ေတြ႔ရွိ ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သတင္းဌာန၏ ႐ုပ္သံသတင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အစီအစဥ္မ်ားမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အခေၾကးေငြတစံုတရာ ရယူျခင္းမရွိပဲ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကား၍ ျဖစ္ေစ ထုတ္လႊင့္၊ ထုတ္ေ၀၊ ျဖန္ခ်ိ၊ လႊတ္တင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းယူၿပီးမွသာ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကား၍ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပၾကရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ ႐ုပ္သံသတင္းဌာန၏ ႐ုပ္သံသတင္းႏွင့္ ဆက္စပ္အစီအစဥ္မ်ားမွ အေၾကာင္းအရာ မ်ားအား အခေၾကးေငြတစံုတရာကို တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ရယူၿပီး တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကား၍ ျဖစ္ေစ ထုတ္လႊင့္၊ ထုတ္ေ၀၊ ျဖန္ခ်ိ၊ လႊတ္တင္၊ ေရာင္းခ်မႈမ်ားအား ေတြ႔ရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာလိုက္သည္။

အံ့ဘုန္းျမတ္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ
MCN (ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံသတင္းဌာန)

Address:

No (173/175), Room (604) R, Pansodan Tower,

Pansodan Road (Middle), Kyauktadar Township,

Yangon, Myanmar.

Phone: +95 9 36084960

Email: [email protected], [email protected], [email protected]

Website: www.mcntv.biz

[contact-form to=’[email protected]’ subject=’Message from MCNTV.BIZ’][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Comment’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]