ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=tcv4vO-Efo8 ၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ လြတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-   ၂။     ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=lvSyE9qh47Y ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  - ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁။ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=LCUoIE-C6pY ၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။ ...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=77DFBrC8zXM ၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=ItIu-TiHjgo ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  - ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=73X4AyNezdY ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရတိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁။ ဦးေဌးဦး (ဥကၠ႒) ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂။ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္

https://www.youtube.com/watch?v=Q1Dw-FCn6pc ၁။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ - စဥ္ အမည္ မဲဆႏၵနယ္ ရာထူး ၁  ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္ ဥကၠ႒ ၂  ဦးသိန္းေဆြ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ၃  ဦးေဌးျမင့္ ၿမိတ္မဲဆႏၵနယ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ၄  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဝင့္ ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅  ေဒါက္တာစိုးရင္ ကမာ႐ြတ္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၆  ေဒါက္တာေနလင္း ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၇  ဦးၾကည္သာ ဂြမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၈  ဦးေအးေမာက္ မလႈိင္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉  ဦးသိန္းလြင္ ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀  ဦးတင္ေမာင္ဦး ေ႐ႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁  ဦးဝင္းျမင့္ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂  ဦးမင္းေဆြ ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၃  ဦးဘရွိန္ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၄  ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ လႈိင္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၅  ဦးဝင္းသန္း သာေပါင္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆  ဦးဝင္းဦး ေရျဖဴမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၇  ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ မိုင္းရယ္မဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈  ေဒၚနန္းဝါႏု ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္  တင့္ဆန္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၀  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ကိုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဌးႏိုင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၂  ဦးျမင့္ေဆြ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) (ၿငိမ္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၃ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄  ဦးဝင္းျမင့္ သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅  ဦးခင္ေမာင္စိုး သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း) အဖြဲ႕ဝင္ ၂၆  ဦးသန္းရီ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၇  ေဒါက္တာတင္ေမထြန္း ပါေမာကၡ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၈  ဦးတင္ဝင္း ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)               ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၉  ဦးေက်ာ္ဆန္း တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(ၿငိမ္း) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အဖြဲ႕ဝင္ ၃၀  ဦးၫြန္႔ဝင္း ရဲမွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)၊...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=bdWOnUsxs0Q ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ‌ေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦး ျဖင့္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၁။ ဦးသူရိန္ေဇာ္ (ဥကၠ႒) ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂။ ဦးေမာင္တိုး (အတြင္းေရးမွဴး) မင္းလွ (ပဲခူးတိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၃။ ဦးဝင္းထိန္ (အဖြဲ႔ဝင္)...

ကျားဖောင်ပေါ် လူကုန်ကူး၊ နှိပ်စက်ခံရတာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဖြေရှင်းပေးဖို့ မော်ကွန်းထိန်းပြော

ဒဂုံတက္ကသိုလ် သမိုင်းဘာသာရပ် နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ကျားဖောင်ပေါ် လူကုန်ကူးခံရပြီး၊ နှိပ်စက်ခံရတဲ့အပေါ် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် မော်ကွန်းထိန်းက ပြောပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=W688niM2EpY&feature=youtu.be

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=MW-OEvCXvXA ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီကိုအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  - ၂။     ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕...

LATEST NEWS