ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးႏွင့္ အခြန္ေကာက္ဆိုင္ရာ စိစစ္ညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=yJYaexjzlcs   ၁။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မတီကို   ေအာက္ပါ   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=ySCxT3mzyGE ၁။ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဥ​ပေ​ဒ​ၾ​က​မ​္း ေ​ကာ​္​မ​တီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၁။ ဦးတီခြန္ျမတ္ (ဥကၠ႒) ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂။ ဦးေစာလွထြန္း (အတြင္းေရးမွဴး) ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၃။ ေဒၚနန္းဝါႏု (အဖြဲ႔ဝင္) ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၄။...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=UvzFGn8rBTw ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  - ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) အရ...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=GK92cD4sPww ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ‌ေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁။ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ (ဥကၠ႒) နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂။ ဦးျမင့္သူ - ဒဂံုအေရွ႕...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=WrvaN8sqRgU ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁။ ဦးတင္ထြတ္ (ဥကၠ႒)...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစားမ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=UiHAw8kRzIA ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ေအာက္ပါျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁။ သူရဦးေအာင္ကို...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=EXu-0NEjMsg ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ ခ်က္တို႔အရ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ - ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=ItIu-TiHjgo ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  - ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=pB9aQW6XZ6g    ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္  ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-   ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁။ ဦးေမာင္ဦး (ဥကၠ႒)...

ကျားဖောင်ပေါ် လူကုန်ကူး၊ နှိပ်စက်ခံရတာ တာဝန်ရှိသူတွေ ဖြေရှင်းပေးဖို့ မော်ကွန်းထိန်းပြော

ဒဂုံတက္ကသိုလ် သမိုင်းဘာသာရပ် နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ကျားဖောင်ပေါ် လူကုန်ကူးခံရပြီး၊ နှိပ်စက်ခံရတဲ့အပေါ် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အမျိုးသား ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ် မော်ကွန်းထိန်းက ပြောပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=W688niM2EpY&feature=youtu.be

LATEST NEWS