လႊတ္ေတာ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ

0
https://www.youtube.com/watch?v=pB9aQW6XZ6g    ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္  ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-   ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁။ ဦးေမာင္ဦး (ဥကၠ႒)...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ

0
https://www.youtube.com/watch?v=GK92cD4sPww ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအ‌ေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္- ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ၁။ ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ (ဥကၠ႒) နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၂။ ဦးျမင့္သူ - ဒဂံုအေရွ႕...

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ

0
https://www.youtube.com/watch?v=ItIu-TiHjgo ၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ျပဳျပင္‌ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  - ၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း...

LATEST NEWS