လႊတ္ေတာ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=9nFs9RTpE2c ၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄(ဂ)၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃၃(ဂ)နွင္‌့ ၅၄ တို့အရ ဖြဲ့စည္းထားေသာ လွြတ္ေတာ္ အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္- (က) ဦးျမညိမ္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒ (ခ) ဦးမန္းေအာင္တင္ျမင့္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=R-8tVwgw3Gc ၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနွင့္ လူ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ဦးမန္းေအာင္တင္ျမင့္...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=7WvljNruc2w ၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိုးသမီးနွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ေဒၚခင္ဝိုင္းႀကည္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱဳသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=WC1NnYsrUjc ၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ သတၱု သယံဇာတနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ဦးလွေဆြ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=jAy89Z2vhcw ၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ျပည္သူတို့၏ တိုင္ျကားစာဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ဦးျမင့္ထြန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒ (ခ) ဦးလွေမာင္...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားေရးရာေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=uKwqnIphAZQ ၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ အမ်ိုးသားစီမံကိန္းနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးမႈစီမံကိန္းမ်ား ေရးရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ဦးမ်ိဳးျမင့္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ပဋိပကၡေျဖေလ်ာ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=LHj5T2LQMAU ၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ပဋိပကၡေျဖေလ်ာ့ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္ေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ဦးခက္ထိန္နန္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္)...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားအက်ိဳးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=PPs_QfXsSvM ၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ေတာင္သူလယ္သမားနွင့္ အလုပ္သမားအက်ိုးစီးပြား ျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ဦးေဆြေအာင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒ (ခ) ဦးကၽြန္ခဲန္း...

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=Zmau4SQWjyc ၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄(ဃ)၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃၃(ဃ)နွင္‌့ ၆၇ တို့အရ ဖြဲ့စည္း ထားေသာ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားနွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္- (က) ဦးမွတ္ႀကီး (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၉)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=UrP8FG30P1c ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ့စည္းျခင္း ၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ျဖိုးေရးနွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုး မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၇)၊...

LATEST NEWS