လႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=NggAi8aqAaM ၀၁။ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ (ဒုတိယနာယက၊ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္) ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ (ဥကၠ႒ ) ၀၂။ ဦးတီခြန္ျမတ္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္_ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၁) ၀၃။ ဦးခင္ေမာင္ရီ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)_ဒုတိယ ဥကၠ႒ (၂) ၀၄။ ဦေစာလွထြန္း ေခ်ာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ ( အတြင္းေရးမွဴး ) ၀၅။ ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏစိုး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္...

အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ သုေတသနေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=1kQ2gwFkllY အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ သုေတသနေကာ္မတီ (က) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဦးလြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (ဥကၠ႒) (ခ) ဦးစိုင္းျမေမာင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (ဂ) ဦးစိုင္းသာစိန္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ကယားျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (ဃ) ဦးတိုးဝင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္) (င) ဦးေက်ာ္ထြန္းေအာင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (စ) ဦးစိုင္းစံမင္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊...

အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=g1Zg7Klahd8 အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာေကာ္မတီ (က) ဦးခင္ေမာင္(ခ) ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (ဥကၠ႒) (ခ) ဦးျမအုန္း မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (ဂ) ေဒါက္တာထြန္းလြင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (ဃ) ဦးေက်ာ္ဒင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ကယားျပည္နယ္ (အဖြဲ႔ဝင္) (င) ဦးသန္းျမင့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး (အဖြဲ႔ဝင္) (စ)...

အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=ZTUr_hogZfA အမ်ဳိးသားလႊတ္‌ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ (က) ဦးခင္ေမာင္ရီ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး (ဥကၠ႒) (ခ) ဦးစိုင္းတင္ေအာင္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ဂ) ဦးဟာရွိန္းေဘြ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ (ဃ) ဦးတင္ျမ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး (င) ဦးမိုးျမင့္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊...

ကိုယ္စားလွယ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ဥပေဒၾကမ္း အခုမွျပဌာန္းေရးေဆြးေႏြးတဲ့အေပၚ ေ၀ဖန္

https://youtu.be/-FeRpN5ob0g လႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္တာ၀န္မွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းကုန္ခါနီးမွ ျပဌာန္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးဖို႔စီစဥ္လာတဲ့အေပၚကို ဦးလွေဆြေ၀ဖန္လုိက္ပါတယ္။ MCN ျမန္မာေကဘယ္႐ုပ္သံလိုင္းနဲ႔ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတ္ာကိုယ္စားလွယ္က ေ၀ဖန္လိုက္တာပါ။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္စတင္ေပၚလာခ်ိန္ကတည္းက ျပဌာန္းေပးဖို႔လိုအပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေၾကာက္တယ္လို႔ အမ်ားက အထင္ခံခဲ့ရတယ္လို႔လည္း ေ၀ဖန္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ရုပ္သံသတင္းေပးပို႔ခ်က္မွာေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။    

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မရွင္

https://www.youtube.com/watch?v=lV8Lg4hnZs4 အမ်ိုးသား လွြတ္‌ေတာ္၊ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္ ကို အမ်ိုးသား လွြတ္‌ေတာ္ရံုး၏ (၁.၈.၂ဝဝ၄) ရက္စြဲပါ အမိန့္ေျကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၅ /၂၀၁၄ ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ့စည္းတာဝန္‌ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္ - (က) ဦးျမင့္သိန္း (ညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ - ၿငိမ္း) ဥကၠ႒ (ခ) ဦးေအာင္မင္း...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=_GaF-omPlHg ၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ - (က) ေဒါက္တာခင္ေရႊ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒ (ခ) ဦးေဖေသာင္း...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=Ox59Y-piQrs နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ၁။  အမ်ိဳးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိဳးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တို့အရ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ လွြတ္ေတာ္ခ်င္း ခ်စ္ျကည္ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ...

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီ

https://www.youtube.com/watch?v=UX16FYH3DfE ၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄(ခ)၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃၃(ခ)နွင္‌့ ၄၇ တို့အရ ဖြဲ့စည္း ထားေသာ ျပည္သူ့ေငြစာရင္း ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္- (က) ဦးသိန္းဝင္း (မဲဆႏၵၵနယ္အမွတ္(၉)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒ (ခ) ဦးေဌးရယ္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)၊ ကယားျပည္နယ္)...

LATEST NEWS