႐ိုက္တာသတင္းဌာနကသတင္းသမား ၂ဦးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ ဆရာရဲႏိုင္မိုးရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္

0
290

ဖမ္းဆီးခံသတင္းသမား၂ ဦးဟာ လူ႕အခြင့္အေရး ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရတာလို႔ သတင္းစာဆရာရဲႏိုင္မိုးကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။