ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ သူငယ္တန္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းသစ္ သင္ၾကား

0
1743

လာမယ့္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ သူငယ္တန္းသင္ရုိးညႊန္းတမ္းသစ္ သင္ၾကားေပးသြားေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။