ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံု