ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ၾကရသည့္ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးဟနရီဗန္ထီးယူတို႔ က်မ္းသစၥာျပဳမႈအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။