ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေပးအပ္ေနတဲ့ ပညာသင္ဆုဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

0
286

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေပးအပ္ေနတဲ့ ပညာသင္ဆုဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တင္ဆက္ေပးသြားအုန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။