၀ါရွင္တန္၊ ေပက်င္း ႏွင့္ စပ္ကူးမတ္ကူး ျမန္မာ့အေရး (ေဆာင္းပါး)

0
407

dr-yan-myo-thein

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီစပ္ကူးမတ္ကူးကာလတြင္ ေပက်င္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးထက္ အေရးပါေနသည္။ အစိုးရခ်င္း ဆက္ဆံေရးတြင္ ေပက်င္းသည္ ၀ါရွင္တန္ထက္ အသာစီးရေနပံုရသည့္အျပင္၊ တပ္မေတာ္ခ်င္း၊ ပါတီခ်င္း၊ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးတို႔တြင္ ႏွာတစ္ဖ်ားသာေနသည္။ ျပည္သူႏွင့္ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးတြင္မူ ၀ါရွင္တန္က ေပက်င္းထက္ ေရွ႕ကေရာက္ေနသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ စပ္ကူးမတ္ကူး ျမန္မာ့အေရးတြင္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ၀ါရွင္တန္၊ ေပက်င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို သတိႀကီးႀကီးထား ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရး ေရွး႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အေနအထားကို ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ ပိုမိုအေရးပါေနသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအၾကား အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကိုလိုလားသူမ်ားၿပီး၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံကို ေအာ့ႏွလံုးနာသူမ်ားေနျခင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏အားသာခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပထ၀ီအေနအထားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အလွမ္းကြာေ၀းလြန္း ေနသည္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ေနျပည္ေတာ္၏ ၀ါရွင္တန္၊ ေပက်င္းတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါလင့္ကစား၊ ေနျပည္ေတာ္သည္ ေပက်င္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုဦးစားေပး၊ အေလးထားေနရပံုရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အေနအထားကို ပထ၀ီႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ ပိုမိုအေရးပါေနသည္”

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုသည္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို မလိုလားၾကသည့္အျပင္၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ အက်ဳိး စီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္လြန္းၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳလြန္းသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေပၚ ပို၍ပို၍ အဆိုးျမင္လာခဲ့ၾကသည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ျမန္မာအစိုးရ အၾကားဆက္ဆံေရးကို မ်က္မုန္းက်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ မ်က္စိဆံပင္ေမႊး စူးခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအမ်ားစုသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေစ်းႏွိမ္ ၀ယ္ယူခဲ့သည္ကို မေက်မခ်မ္းျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

Beijing : Myanmar's State Counselor Aung San Suu Kyi, left, and Chinese President Xi Jinping, right, pose for the media before their meeting at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, Friday, Aug. 19, 2016. Suu Kyi was welcomed by Premier Li Keqiang at a formal ceremony Thursday at part of a visit that will include talks with President Xi. The trip ending Sunday is her first to China since her party won a historic majority last year. AP/PTI(AP8_19_2016_000169B)

ျမန္မာျပည္သူလူထုက ၀ါရွင္တန္၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အူလႈိက္သည္းလႈိက္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ ၀ါရွင္တန္မွစီးေျမာလာမည့္ရင္း ႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသစ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္၏ ေပက်င္းအေပၚမွီခိုလြန္းရမႈအား ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ၀ါရွင္တန္ အပါအ၀င္ အေနာက္အုပ္စု၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေက်ာမြဲျပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ပါ့မလား စိုးရိမ္သံမ်ားလည္း ၾကားေနရသည္။ ၀ါရွင္တန္သည္လည္း အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ရမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၾကရသည့္ သေဘာအား နားလည္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုသည္ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ကို ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္ေရး ဦးစားေပးလာႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ စပ္ကူးမတ္ကူးျမန္မာ့အေရးသည္ အတန္အသင့္ ရင္ေအးရဖြယ္ရွိေနသည္။

“ျပည္သူႏွင့္ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာစာကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၀ါရွင္တန္သည္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ေပက်င္းအၾကား ျပည္သူႏွင့္ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးကမူ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္တြင္ရွိေနသည္”

ျပည္သူႏွင့္ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာစာကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၀ါရွင္တန္သည္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ေနျပည္ ေတာ္ႏွင့္ေပက်င္းအၾကား ျပည္သူႏွင့္ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးကမူ စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္တြင္ရွိေနသည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထု အမ်ားစုသည္ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စု၀င္ ကုမၸဏီမ်ားကို ယံုၾကည္ၾကလင့္ကစား၊ ေပက်င္း၏ ကုမၸဏီမ်ားကိုမူ အယံုအၾကည္မဲ့ လ်က္ရွိသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေပက်င္းအၾကား ျပည္သူႏွင့္ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးသည္ လံုး၀ျပန္ထူေထာင္၍ မရႏိုင္သည္အထိ ဆိုး၀ါးေနသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ေဆးကု၍ရႏိုင္ဆဲ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။ ေပက်င္းအေနျဖင့္ စနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ကာ၊ ျပည္သူႏွင့္ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံ ေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ေစမည့္ ကုထံုးကိုေဖြရွာသင့္သည္။ အနာတစ္ျခား၊ ေဆးတစ္ျခားျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာသဘာ၀မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ ခ်က္စဥ္းစားသင့္သည္။ ၀ါရွင္တန္သည္ ေကာင္းမြန္၊ ေလ်ာ္ကန္ေသာစီးပြားေရးပတ္၀န္းက်င္ဆီဦးတည္ႏိုင္ေရး ၀ိုင္းၾက၊ ၀န္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၀ါရွင္တန္ေရာ၊ ေပက်င္းေရာႏွင့္နီးစပ္သည့္ ၾကားႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း၀င္ဟု ဆိုႏိုင္ ေသာ္လည္း၊ ေျမျပင္အေနအထားမ်ားအရ ေပက်င္းႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သည္ဟုသံုးသပ္ႏိုင္သည္”

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(အာဆီယမ္)တြင္ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေပက်င္းႏွင့္နီးစပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၾကားႏိုင္ငံ မ်ားဟု ေယဘူယ်ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၀ါရွင္တန္ေရာ၊ ေပက်င္းေရာႏွင့္နီးစပ္သည့္ ၾကားႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း၀င္ဟု ဆိုႏိုင္ ေသာ္လည္း၊ ေျမျပင္အေနအထားမ်ားအရ ေပက်င္းႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္သည္ဟုသံုးသပ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး မ်က္ႏွာစာ တြင္ ၀ါရွင္တန္အုပ္စုႏွင့္ ေပက်င္းအုပ္စုတို႔သည္ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ စီးခ်င္းထိုးလ်က္ရွိသည္။ ၀ါရွင္တန္သည္ ဘရပ္ဆဲလ္၊ တိုက်ဳိ၊ ဆိုးလ္၊ နယူးေဒလီတို႔ႏွင့္ လက္၀ါးခ်င္း႐ိုက္ထားႏိုင္ၿပီး၊ ေပက်င္းသည္ ေမာ္စကို၊ အစၥလာမ္မာဘတ္စ္တို႔ႏွင့္ ေက်ာခ်င္းကပ္ထားႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ၀ါရွင္တန္သည္ အေရွ႕အာရွႏွင့္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွတို႔ကို ပိုမိုထုိးေဖာက္လ်က္၊ ၾသဇာတည္ေဆာက္ကာ၊ ေပက်င္း၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ထိန္းေက်ာင္း၊ ၾကပ္မတ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ေပက်င္းကလည္း အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းက ပါ၀င္လ်က္ ၀ါရွင္တန္၏ထိုးေဖာက္မႈကို တန္ျပန္လ်က္ရွိေနသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ေပက်င္း၊ ေမာ္စကိုတို႔ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရးသည္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ဆဲျဖစ္သည္။ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ေဒသ တြင္း မဟာမိတ္မ်ား၏ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ အရွိန္ယူေနရဆဲျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးတြင္ ေပက်င္း ႏွင့္ ေမာ္စကိုက လံုးလံုးလ်ားလ်ား အသာစီးရေနသည္။ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္အၾကား အကန္႔အသတ္ႏွင့္စစ္ေရးဆက္ဆံမႈသည္ ေရရွည္တြင္ အလုပ္ျဖစ္လာႏိုင္ေကာင္းေသာ္လည္း၊ ေပက်င္းႏွင့္ေမာ္စကိုတို႔ကလည္း တန္ျပန္ထိန္းၫွိ၊ ပံုေဖာ္လာမည္မွာ ဧကန္မုခ် ျဖစ္သည္။ ေပက်င္း၊ ေမာ္စကိုတို႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးသည္ ၀ါရွင္တန္၊ ဘရပ္ဆဲလ္၊ တိုက်ဳိ၊ နယူးေဒလီတို႔ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေစၿပီး၊ မူ၀ါဒႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာထိန္းၫွိမႈ လိုအပ္ေနဆဲဟု ေထာက္ျပလ်က္ရွိသည္။ အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ပိုမို အားေကာင္းေမာင္းသန္ေစမည့္ အေျခခံအေပၚတြင္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ၀ါရွင္တန္၊ ေပက်င္း၊ ေမာ္စကို၊ ဘရပ္ဆဲလ္၊ တိုက်ဳိ၊ နယူးေဒလီတို႔ႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ထိန္းေက်ာင္းဆက္ဆံ၊ က်ားကန္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

su-obama

ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ ၀ါရွင္တန္အုပ္စုႏွင့္ေပက်င္းအုပ္စုအၾကား ကာလရွည္ၾကာ ၿခံစည္း႐ိုးခြထိုင္ေနရန္ ခဲယဥ္းမည္ျဖစ္သည္။ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာထံုးကို ႏွလံုးမူလင့္ကစား၊ ႏိုင္ငံတကာ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၌ ဓမၼဖက္တြင္ရပ္ကာ၊ အဓမၼကိုေက်ာခိုင္းႏိုင္မွသာ လြတ္လပ္၍တက္ၾကြေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒသည္ အသက္၀င္လာမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံ ေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ တရားမွ်တ၊ သမာသမတ္က်ကာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ကသာ အစိုးရသစ္ကို အေျပာင္းအလဲႏွင့္ အတူ လြတ္လပ္၊ တက္ၾကြေစမည္ျဖစ္သည္။ ေပက်င္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ ၀ါရွင္တန္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးထက္ ထိလြယ္ရွလြယ္ကာ၊ နီးကပ္ လြန္းသည့္အေလ်ာက္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေပက်င္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ဦးစားေပးမႈျပဳခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္သံမ်ားလည္းၾကားေနရသည္။ ေပက်င္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္၀ါရွင္တန္ဆက္ဆံေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ၀ါရွင္တန္သည္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေပက်င္းဆက္ဆံေရးကို လည္းေကာင္း သတိႀကီးႀကီးထား၊ ေစာင့္ၾကည့္၊ ေျခခ်င္းလိမ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၀ါရွင္တန္၊ ေပက်င္း၊ နယူးေဒလီတို႔ကို မဟာဗ်ဴဟာျဖန္႔က်က္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမာ္စကိုခရီးစဥ္၊ တိုက်ဳိႏွင့္ဆိုးလ္ခရီးစဥ္တို႔သည္ ေနာက္ဆက္တြဲမဟာဗ်ဴဟာေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ အကယ္စင္စစ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသည္ ေက်ာခ်င္းကပ္၊ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ထားရမည့္ သေဘာလကၡဏာ ေဆာင္ေန သည္။ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားတို႔ႏွင့္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဆက္စပ္ေနသည့္အေလ်ာက္၊ စပ္ကူးမတ္ကူး ျမန္မာ့အေရး တြင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသည္ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ေၾကာင္းလည္းျဖစ္သည္။

“အကယ္စင္စစ္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသည္ ေက်ာခ်င္းကပ္၊ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ထားရမည့္ သေဘာလကၡဏာ ေဆာင္ေနသည္”

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္၊ (၂၁)ရာစုျမန္မာ့ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမ်က္ႏွာစာတြင္ အစိုးရမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၀ါရွင္တန္၊ ဘရပ္ဆဲလ္၊ ေပက်င္း၊ ေမာ္စကို၊ နယူးေဒလီ၊ တိုက်ဳိ၊ ဆိုးလ္တို႔ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရးကို အားေကာင္းသည္ထက္ အားေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး၊ အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား တို႔ကိုလည္း မ်က္ေျချပတ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ျမန္မာ့အေရးစပ္ကူးမတ္ကူးသည္ သိမ္ေမြ႕၊ ပရိယာယ္ၾကြယ္သည့္အေလ်ာက္ သတိႀကီးႀကီးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္သည္ ၿခံစည္း႐ိုးခြမထိုင္ေသာ၊ လြတ္လပ္၍တက္ၾကြေသာ၊ ဓမၼဖက္မွရပ္တည္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို ေဖာ္ေဆာင္ရင္း သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးေရွး႐ႈသင့္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း
၁၉၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၆