ျမန္မာႏိုင္ငံကင္းေထာက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ နည္းဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲလ်က္ရွိ

0
347

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕နဲ႔ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသဆုိင္ရာ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကင္းေထာက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ နည္းဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေရးဆြဲရာမွာ ကမၻာ့ကင္းေထာက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ အာရွ-ပစိဖိတ္္ေဒသ ဆုိင္ရာ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ကင္းေထာက္လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာ ကင္းေထာက္မ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ စနစ္တက်တိုးတက္ ေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေရရွည္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးစတာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ကေန ၂၉ ရက္အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွာ က်င္းပသြားတာျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ေျခာက္ခုက ၂၄ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကင္းေထာက္ႀကီးမ်ား ၁၆ ဦး၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ကင္းေထာက္ဆရာႏွင့္ ကင္းေထာက္ ၁ဝ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။