ျမန္မာ့အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္

0
191

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ ျမန္မာ့အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုဌာနရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။