ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ

0
296

၀၁။ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ ဒုတိယနာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (ဥကၠ႒)
၀၂။ ဦးသူရိန္ေဇာ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၁)
၀၃။ ဦးသိန္းဝင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉) ဒုတိယဥကၠ႒ (၂)
၀၄။ ဦးေမာင္တိုး မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အတြင္းေရးမွဴး)
၀၅။ ေဒၚရီရီျမင့္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး)
၀၆။ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၀၇။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္စန္းခ်စ္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၀၈။ ဦးမိုးေဇာ္ဟိန္း ကသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၀၉။ ဦးေအာင္လင္းလႈိင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၀။ ဦးေအာင္ျမင့္သိန္း ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၁။ ဦးႏု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၂။ ေဒါက္တာစိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္ ရွမ္း ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၆) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၃။ ဦးသိမ္းေဆြ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၄။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမင့္ကိုကို တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၅။ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္ မိုင္းရယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႕ဝင္)
– တုိ႔က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။