ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ

0
303

၀၁။ ဦးစိုးသာ တြံေတးၿမိဳ႔ မဲဆႏၵနယ္ (ဥကၠ႒)
၀၂။ ဦးမ်ိဳးျမင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၆) (ဒုတိယဥကၠ႒)
၀၃။ ဦးေအးေမာက္ မလိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အတြင္းေရးမွဴး)
၀၄။ ဦးၾကည္တင့္ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၀၅။ ဦးၾကည္ၿပံဳး စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္(အဖြဲ႔ဝင္)
၀၆။ ေဒၚခင္ေမႊးလြင္ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၀၇။ ဦးဝင္းသန္း သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၀၈။ ဦးဝင္းဦး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (အဖြဲ႔ဝင္)
၀၉။ ဦးသိန္းဝင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၀။ ေဒၚရီရီျမင့္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၁။ ဦးသိမ္းေဆြ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၀) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၂။ ဦးစံျပည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၃။ ဦးရႈေမာင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၈) (အဖြဲ႔ဝင္)
၁၄။ ဦးႏု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၀) (အဖြဲ႔ဝင္)
– တုိ႔က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။