ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္

0
322

၁။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ –

စဥ္

အမည္

မဲဆႏၵနယ္

ရာထူး

 ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ

ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္

ဥကၠ႒

 ဦးသိန္းေဆြ

အမ္းမဲဆႏၵနယ္

ဒုတိယဥကၠ႒

 ဦးေဌးျမင့္

ၿမိတ္မဲဆႏၵနယ္

ဒုတိယဥကၠ႒

 ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဝင့္

ဗဟန္းမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

 ေဒါက္တာစိုးရင္

ကမာ႐ြတ္မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

 ေဒါက္တာေနလင္း

ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

 ဦးၾကည္သာ

ဂြမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

 ဦးေအးေမာက္

မလႈိင္မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

 ဦးသိန္းလြင္

ေခ်ာက္မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၀

 ဦးတင္ေမာင္ဦး

ေ႐ႊျပည္သာမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၁

 ဦးဝင္းျမင့္

ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၂

 ဦးမင္းေဆြ

ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၃

 ဦးဘရွိန္

ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၄

 ေဒါက္တာဝင္းျမင့္

လႈိင္မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၅

 ဦးဝင္းသန္း

သာေပါင္းမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၆

 ဦးဝင္းဦး

ေရျဖဴမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၇

 ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္

မိုင္းရယ္မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၈

 ေဒၚနန္းဝါႏု

ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၁၉

 ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္  တင့္ဆန္း

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၂၀

 ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ကိုကို

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၂၁

 ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဌးႏိုင္

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕ဝင္

၂၂

 ဦးျမင့္ေဆြ

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) (ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္

၂၃

ေဒါက္တာဝင္းသိမ္း

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္

၂၄

 ဦးဝင္းျမင့္

သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္

၂၅

 ဦးခင္ေမာင္စိုး

သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္

၂၆

 ဦးသန္းရီ

ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း) ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္

အဖြဲ႕ဝင္

၂၇

 ေဒါက္တာတင္ေမထြန္း

ပါေမာကၡ

အဖြဲ႕ဝင္

၂၈

 ဦးတင္ဝင္း

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)               ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

အဖြဲ႕ဝင္

၂၉

 ဦးေက်ာ္ဆန္း

တိုင္းေဒသႀကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(ၿငိမ္း) အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၃၀

 ဦးၫြန္႔ဝင္း

ရဲမွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)၊ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕၊ ေနျပည္ေတာ္

အဖြဲ႕ဝင္

၃၁

 ေဒၚသန္းသန္းရီ

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး

အဖြဲ႕ဝင္

၃၂

 ဦးစိုးသိန္း

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၃၃

 ဦးသန္းေမာင္

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

အဖြဲ႕ဝင္

၃၄

 ေဒါက္တာတင္လတ္

ကထိက၊ လက္မွတ္ရ ျပည္သူ႔စာရင္းကိုင္အပိုင္း-၂၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာရင္းေကာင္စီ၊

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး

အဖြဲ႕ဝင္

၃၅

 ဦးသိန္းဦး

ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္

အဖြဲ႕ဝင္

၃၆

 ဦးသန္းလြင္

ဒုတိယဥကၠ႒၊ ကေမၻာဇဘဏ္

အဖြဲ႕ဝင္

၃၇

 ေဒါက္တာတိုးႏိုင္မန္း

Ph.D (Dissertation) (Geog:)

အဖြဲ႕ဝင္

၃၈

 ဦးတင့္လြင္ေ႐ႊ

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊           အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၃၉

 ဦးထင္ေဇာ္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

အဖြဲ႕ဝင္

၄၀

 ဦးေအာင္ျမင္ထြန္း

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

အဖြဲ႕ဝင္

၄၁

 ဦးခင္ေမာင္ထြန္း

တြဲဖက္စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္

၄၂

 ဦးေအာင္ျမင့္

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

အဖြဲ႕ဝင္

၄၃

 ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ခင္သိန္း

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး

အဖြဲ႕ဝင္

၄၄

 ေဒၚညိဳညိဳလွ

စာရင္းစစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕

အဖြဲ႕ဝင္

၄၅

 ဦးျမင့္ေဆြ

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ ေၾကးတိုင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၄၆

 ေဒၚေအးေအးမူ

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၄၇

ဦးၾကည္ထြဋ္ဝင္း

ညႊန္ၾကားေရးွမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ေရအရင္းျမစ္အသံုးခ်ေရးဦးစီးဌာန၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၄၈

 ေဒၚျမျမဝင္း

ပါေမာကၡ၊ ဌာနမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ျမန္မာစာဌာန ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းတကၠသိုလ္

အဖြဲ႕ဝင္

၄၉

 ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္း

လက္ေထာက္ကထိက (ၿငိမ္း)၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

အဖြဲ႕ဝင္

၅၀

 ဦးစန္းလြင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၅၁

 ဦးေအးဟန္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕

အဖြဲ႕ဝင္

၅၂

 ဦးညီထြန္း

အဖြဲ႕ဝင္ (ၿငိမ္း)၊ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႕

အဖြဲ႕ဝင္

၅၃

 ေဒၚတင္ဘုန္းႏြယ္

စာၾကည့္တိုက္မွဴး (ၿငိမ္း)၊ တကၠသိုလ္မ်ားဗဟိုစာၾကည့္တိုက္

အဖြဲ႕ဝင္

၅၄

 ဦးဘုိဝင္း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ပညာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၅၅

 ေဒၚသင္းခိုင္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္

အဖြဲ႕ဝင္

၅၆

 ဦးဆန္းလင္း

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဥပေဒအရာရွိ (ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

အဖြဲ႕ဝင္

၅၇

 ဦးေအာင္ျမင့္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

အဖြဲ႕ဝင္

၅၈

 ဦးေသာင္းျမင့္

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး

အဖြဲ႕ဝင္

၅၉

 ဦးဝင္းျမင့္

စစ္သံမွဴး (ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္

၆၀

 ဦးခင္ေမာင္ဦး

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး

အဖြဲ႕ဝင္

၆၁

 ဦးခင္ေမာင္တင္

သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္

၆၂

 ဦးကိုကိုႏိုင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)

အဖြဲ႕ဝင္၂။ဤေကာ္မရွင္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ပုဒ္မခြဲ(ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။
ေကာ္မတီသက္တမ္း

၃။ ေကာ္မရွင္၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ အမ်ားဆုံး တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနအရ ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္း ထားရွိရန္၊ မလိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည္။

၄။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေကာ္မရွင္၏ သက္တမ္းကာလအတြင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည္။
ေကာ္မတီတာဝန္

၅။ ေကာ္မရွင္သည္ –

(က) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရး ၊ အသစ္ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးတို႔ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

(ခ) အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ၎ကိစၥရပ္မ်ားအား ဥပေဒအျမင္ႏွင့္ယွဥ္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည္။

(ဂ) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ ကာလအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(ဃ) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က က႑အလိုက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ေကာ္မရွင္အတြင္း တာဝန္ခြဲေဝသတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။

(င) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အႀကံဉာဏ္ ေပးရမည္။
ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္

၆။ ေကာ္မရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္ သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။
၇။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည္။
၈။ ေကာ္မရွင္သည္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ မူတည္၍ လုံၿခဳံမႈအဆင့္အတန္းကုိ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။
ေကာ္မတီအခြင့္အေရး

၉။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းတာဝန္ကိုေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ ႐ုံးစိုက္ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေကာ္မရွင္တာဝန္အရ ခရီးသြားရာ၌ လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရရွိသည့္ စရိတ္မ်ားအတိုင္း ခံစားခြင့္ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကသတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၀။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒမွအပ အျခားဥပေဒအရ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။