ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရး ျမွင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ

0
335

၁။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅)ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္  –

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ)အရ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

၁။ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း (ဥကၠ႒) ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၂။ ေဒါက္တာျမဦး (အတြင္းေရးမွဴး) ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၃။ ဦးေစာဂ်ိမ္း (အဖြဲ႔ဝင္) အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၄။ ဦးစိန္ထြန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၅။ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ေဌး (အဖြဲ႔ဝင္) အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၆။ ဦးထြန္းဆာ (အဖြဲ႔ဝင္) တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၇။ ဦးျမင့္ေရႊ (အဖြဲ႔ဝင္) ေဝါၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၈။ ဦးၾကင္သိန္း (အဖြဲ႔ဝင္) ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၉။ ဦးစဲကီေကာ္ (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၀။ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ (အဖြဲ႔ဝင္) ကြ်န္းလွၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၁။ ဦးထြန္းျမင့္ဦး (အဖြဲ႔ဝင္) မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၂။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (အဖြဲ႔ဝင္) ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၃။ ဦးၾကည္ေမာင္ (အဖြဲ႔ဝင္) ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၄။ ဦးေက်ာ္မင္း (အဖြဲ႔ဝင္) လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
၁၅။ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ (အဖြဲ႔ဝင္) ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ

ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။       ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ သတ္မွတ္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 
ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ေကာ္မတီအခြင့္အေရး