ျပည္ပအလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

0
293

ျပည္ပႏိုုင္ငံအသီးသီးက ျမန္မာ ႏိုုင္ငံသားေတြအတြက္ ေခၚယူေနတဲ့ အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ ကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။