ျပည္နယ္တိုင္း ၈ ခုမွာ လူဦးေရ ၁၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရေဘးသင့္ေန

0
298

ျပည္နယ္တိုင္း ၈ ခုမွာ လူဦးေရ ၁၃၄၅၉ဝ ေက်ာ္ ေရေဘးသင့္ေနၾကတယ္လို႔ အမ်ဳိးသားသဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္အထိ ျပည္နယ္တိုင္း ၈ ခုမွာ ေရဝင္ေရာက္တဲ့ အိမ္ေျခ ၃၆၉၃၉ အိမ္၊ ေရေနာက္ေမ်ာ ပါတဲ့ အိမ္ေျခ ၅၄ အိမ္နဲ႔ ေရေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ ရတဲ့ အိမ္ေျခ ၃၃၂၃၃ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔လည္း ေကာ္မတီသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျပည္နယ္တိုင္း ၈ ခုအနက္ မေကြးတိုင္းမွာ လူမ်ားစုေရေဘးသင့္ေနၾကျပီး ေရေဘးေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရတဲ့ အိမ္ေျခ ၂၂၆၂ဝ ရွိျပီး ရေဘးသင့္လူဦးေရ ၉ဝ၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။

အမ်ဳိးသားသဘာဝေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ေရေဘးသင့္ေနသူမ်ားကို ဆန္ရိကၡာ၊အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၇၃၅၃၁၁၅၂ ကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။
(USA)