ျပည္တြင္းအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

0
252

ျပည္တြင္းမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုု တင္ဆက္ေပးသြားအုန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။