ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္လ္

0
255


ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္လ္ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။