■ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာဝန္ယူမႈ (၂) ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္း မွတ္တမ္း ■ [ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္]