■ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတာဝန္ယူမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္မိန္႔ခြန္း ■ [ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္]