ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေစရန္ (ေဆာင္းပါး)

0
432

education

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္တြင္ မလႈပ္သာ၊ မလြန္႔သာ ရွိခဲ့ေသာ ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ခၽြတ္ၿခံဳက်မ မ်ား သည္ ယခုနည္းပညာတဟုန္ထိုး တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးလာေသာေခတ္တြင္ သိသာထင္ရွားေစေသာ ႏိုင္ငံ၏အားနည္းခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္လို႔လာ သည္။ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးက ဆႏၵရွိေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ ရင္ထဲတြင္ ကိန္ေအာင္းေနရာယူလ်က္ရွိေသာ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေနသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွ် ေခတ္အဆက္ဆက္က က်င့္သံုးခဲ့ေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္၏ စနစ္ဆိုး၊ အက်င့္ပ်က္ မ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အဓိကေမာင္းတံမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ထံ တြင္ ကိန္းေအာင္းလ်က္ရွိကာ ထိုအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ မ်ားအားလံုးကို ဖယ္ထုတ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး ပတ္၀န္းက်င္ တစ္ခုကို တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေကာင္းမြန္ေသ ပညာေရးပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ သံုးပြင့္ဆိုင္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္ လက္ေတြ႕ၾကေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား

မိမိ သား၊ သမီးကို ပညာေတာ္ေသာ သားသမီးမ်ားျဖစ္ေစလိုသည္မွာ မိဘတိုင္း၏ ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။ ထုိဆႏၵကပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဖ်က္စီးေစႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို မိဘမ်ား သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ မိမိသားသမီးမ်ားရဲ႕ ဆႏၵကို အဓိကထား ေလးစားသင့္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ သား၊ သမီးမ်ားကို မိမိပံုေဖာ္လိုေသာ ဘ၀တစ္ခုကို ဇြတ္အတင္း ပံုမေဖာ္မိဖို႔လည္း အေရးႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အခ်က္မွာ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ သား၊ သမီးမ်ားကို အသက္အရြယ္ အလိုက္ သင့္တင့္ေသာ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးေရး ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လြတ္လပ္စြာဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ေပးၿပီး ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားရဲ႕ ရလဒ္ကို တာ၀န္ယူတတ္မႈ၊ တာ၀န္ခံတတ္မႈစတဲ့ ဓေလ့ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ ထိုမွသာ ဘ၀အတြက္ ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိကိုယ္တုိင္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ႏိုင္ၿပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူတတ္ေသာ လူငယ္မ်ားေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပညာေရး စနစ္ကို အဓိကပံုေဖာ္သူမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးေမြ ကို ခံစားရသူမ်ားမွာလည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရး စနစ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးေမြမ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လႈပ္ရွားၾကမည့္သူမ်ားမွာလည္း ထို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ ႏိုင္ငံတုိင္းတြင္ လုိအပ္ပါ သည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနနဲ႔ အၿမဲစူးစမ္းေလ့လာလုိစိတ္အပါအ၀င္ မိမိသင္ယူထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို မိမိတို႔၏လက္ေတြ႕ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အထိ စဥ္းစားေတြးေခၚသည့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ မိဘမ်ားရဲ႕ စိတ္ကူးအိမ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းထက္ မိမိရဲ႕ ၀ါသနာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လိုတဲ့ စိတ္ကူး အိမ္မက္ေတြ ရွိေနဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါသည္။

ယေန႔ နည္းပညာတိုးတက္ေနေသာေခတ္တြင္ အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ သာယာမေနဘဲ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကို ဘိုးဘြားမိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာသမားထံတြင္ ေလ့လာဆည္းပူးၿပီး မိမိတို႔ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ ရွိေနၿပီးေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားကို တတ္ေျမာက္ထားေသာ ေခတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး လက္ေတြ႕နယ္ပယ္တြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား

အနာဂတ္ကို ပံုေဖာ္ၾကမည့္ လူငယ္မ်ားကို ၾကားျမင္ဗဟုသုတ သင္ၾကားေပးရသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ႕ လက္ထဲတြင္ လူငယ္ေပါင္း မ်ားစြာရဲ႕ ဘ၀ေပါင္းစြာ ရွိေနပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေရးႀကီးဆံုး ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို အထူးသတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို စာေတြ႕သင္ၾကား ပို႔ခ်ေနျခင္းထက္ သင္ၾကား လိုက္ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ မည္သို႔မည္ပံု အသံုးခ်ရမည္ဆိုတဲ့ လက္ေတြ႕နဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈမ်ိဳးမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အေနနဲ႔ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္နဲ႔အညီ သင္ၾကား ေရး စနစ္သစ္မ်ား ကိုလည္း မ်က္ေျခမပ်က္ ေလ့လာေနရမည္ျဖစ္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနနဲ႔ ပညာေရး အစဥ္တိုးတက္ျမင့္မား ေနေစရန္အတြက္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း မ်က္ေျခမပ်က္ လုပ္ေဆာင္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာေရွးထံုးတမ္း အစဥ္အလာအရရွိခဲ့ေသာ ဆရာတို႔၌ရွိသင့္ေသာ က်င့္၀တ္မ်ားကို ခါး၀တ္ပုဆုိးကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရပါ လိမ့္မည္။

အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားဟာ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ဖုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အသံုးခ်ခံမျဖစ္ဖုိ႔အေရးတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈကင္းေသာ ပညာေရး၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ပံုေဖာ္မည္ရမည္ ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုယ္စီခ်ထားဖုိ႔လိုအပ္လွပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘ၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနနဲ႔ အက်င့္ေဟာင္း၊ အက်င့္ပ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေခတ္နဲ႔လုိက္ေလွ်ာညီေထြရွိေသာ ပညာေရး ၀န္းက်င္ေကာင္းကို ဖန္တီးရန္လိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

နႏၵာဘုန္းျမင့္