အာရွတိုက္ေရြ႔ေျ့ပာင္းအလုပ္သမားေစ်းကြက္မွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရထက္ အမ်ိဳးသားဦးေရကပိုမ်ားေန

0
2450

၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း နိုင္ငံတကာက ေရြ႔ေျပာင္းေနထိုင္သူ 244 သန္းခဲ့ရွိျပီး သကၠရာဇ္ 2000 ခုနွစ္နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 40 ရာခိုင္နုန္းတိုးလာတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲ့ဒီ ကမၻာ့ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားဦးေရထဲက 43 ရာခိုင္နုန္း ဟာ အာရွတိုက္ကျဖစ္ျပီး နွစ္စဥ္လူဦးေရ 1.7 သန္းခန္႔ဟာ ေရြ႔ေျပာင္းေနထိုင္ၾကတယ္လို႔ ကုလသမၼဂ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရးဆိုင္ရာဌာန United Nation Department of Economic and Social Affairs က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အာရွတိုက္မွာ ေရြ႔ေျ့ပာင္းအလုပ္သမားေစ်းကြက္ကိုၾကည့္ရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားဦးေရက 62 ရာခိုင္နုန္းရွိျပီး အမ်ိဳးသမီးဦးေရ ထက္ပိုမ်ားေနတာပါ။