အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္ကို အခမဲ့သင္ေပးတဲ့ CVT သင္တန္းေက်ာင္း

0
393

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာရပ္ေတြကို အခမဲ့သင္ၾကားေပးတဲ့ CVT သင္တန္းေက်ာင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ႐ႈစားၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။