အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ နည္းဥပေဒဟာကြက္ႏွင့္စပ္မိစပ္ရာ

0
393

article

နည္းဥပေဒ မရွိလင့္ကစား၊ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ဥပေဒမ်ားရွိသျဖင့္၊ ဥပေဒတိုင္း အတြက္ နည္းဥပေဒလို အပ္သည္ဟုေလွနံဓားထစ္မွတ္ယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ နည္းဥပေဒကိုထုတ္ျပန္ၿပီးပါက၊ ဥပေဒပါျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုခရီးေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ နည္းဥပေဒဟာကြက္ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္းသန္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည့္အျပင္၊ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကိုလည္း ပိုမိုက်ားကန္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၆)ရက္၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္ တေပါင္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒအမွတ္ (၂၆)အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၿပီး၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနၾကေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ကို ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ ဤဥပေဒကိုျပ႒ာန္းသည္ဟု ဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဥပေဒနိဒါန္းကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ေသာ တာဝန္ႀကီးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ဦးတည္သည္ဟုသံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္၊

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအား

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ကို နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္

လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္

ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ပုဒ္မ(၄)အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းမဟုတ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာဝန္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၅ (ခ)အရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တာဝန္ခံရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ မည္သို႔မည္ပံု အစီရင္ခံရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို ပိုမို အားေကာင္းေစမည္ ျဖစ္သည္။

suu

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကတာဝန္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနကိုမူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၂ အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အဆံုးအျဖတ္ကို ရယူခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သမၼတသည္ ေမလ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုသည့္ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔အၾကား ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္မႈကို နည္းဥပေဒတြင္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈ အရ၊ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ေသာနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ နည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳၿပီး၊ ေျခာက္လ ေက်ာ္သည့္တိုင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲ၊ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ လစ္ဟာေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ငင္းအေျခအေနတြင္ နည္းဥပေဒထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္းသံုးသပ္မိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ပုဒ္မ (၇) အရ ဤဥပေဒသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သက္တမ္း အတြက္သာ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိသမၼတသက္တမ္းအကုန္ တြင္ ဤဥပေဒသည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ပယ္ဖ်က္ၿပီးျဖစ္မည္ဟု ေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ(၄)တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တာဝန္ေပးသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည့္အေလ်ာက္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္းကိုသာ တာဝန္ေပးႏိုင္သည့္ဥပေဒျဖစ္သည္ကို သတိျပဳမိသည္။ နည္းဥပေဒတြင္ ထပ္မံ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္အတားအဆီး ျဖစ္ေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ လမ္းစတစ္ခုအား ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စု၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၌ တည္ရွိသည္။ ဤစကားရပ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္အား လည္းေကာင္း၊ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား လည္းေကာင္း၊ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ဟု မမွတ္ယူရ။ ထို႔အျပင္ ယင္းစကားရပ္ေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္အား ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ျဖစ္ေစ၊ အပ္ႏွင္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္ဟုလည္း မမွတ္ယူရဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၇ သည္ အက်ပ္အတည္း၏ ထြက္ေပါက္ကို ၫႊန္ျပခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ခြင့္ရွိေနသည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပ႒ာန္း၊ အသက္ဝင္ေစခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

“ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီးရွည္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေရးပါသည္ထက္၊

အေရးပါလာေနသည္မွာ ျငင္းမရေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္) အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ရသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္း သည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာဝန္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု၏ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ ထပ္တူက်ေသာ ေျခလွမ္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေျခလွမ္းကို ပိုမိုအားေကာင္းေမာင္းသန္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္၊ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံလ်က္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ နည္းဥပေဒေဘာင္ထဲတြင္ အက်ံဴးဝင္ေနရန္ ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒႏွင့္နည္းဥပေဒတို႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ကို နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ နည္းဥပေဒသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ ပိုမိုအေသးစိတ္က်ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္လုပ္ ပိုင္ခြင့္ေဘာင္တို႔ကို ႐ုပ္လံုးေဖာ္ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီးရွည္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေရးပါသည္ထက္၊ အေရးပါလာေနသည္မွာ ျငင္းမရေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးတြင္ လက္ရွိဥပေဒကို နည္းဥပေဒႏွင့္ပိုမိုအေသးစိတ္က်က် က်ားကန္ေပးႏိုင္ရန္ ပဓာနက်မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ လတ္တေလာဟာကြက္ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒကို အျမန္ဆံုးထုတ္ျပန္၊ ျပ႒ာန္းၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခင္းအက်င္းသစ္တစ္ရပ္ကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ဩလိုက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း
၅၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၆