ျပည္တြင္းအလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းဆိုုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

0
1705

I Myanmar ကုမၸဏီလီမိတက္ကေန Website Developer ရာထူး၊ Android Application Developer ရာထူး၊ HR Manager ရာထူးေနရာေတြအတြက္ ေခၚယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသား (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးအထိ ေခၚယူေနတဲ့ Website Developer ရာထူးေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြဟာ PHP, My SQL ကၽြမ္းက်င္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအေနနဲ႔ HTML, CSS, Javascript, JQuery စတာေတြကၽြမ္းက်င္ ရမွာျဖစ္ျပီး WordPress နားလည္သူ ဦးစားေပးသြားမွာပါ။ မိမိလုပ္ဖူးတဲ့ Website ေတြကို ျပႏိုင္ရမွာျဖစ္ျပီး အရည္အခ်င္းေပၚ မူတည္ကာ လစာတုိးေပးသြားမွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
Android Application Developer ရာထူးေနရာအတြက္ အမ်ဳိးသား (သုိ႔မဟုတ္) အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦး ေခၚယူေနျပီး Native application ကို Java (ဒါမွာမဟုတ္) Objective C (ဒါမွမဟုတ္) Swift စတာေတြသံုးကာ ေရးႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ HR Manager ရာထူးေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသမီ တစ္ဦးကို ေခၚယူေနျပီး HR ပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေတြ႕အႀကံဳ ၃ ႏွစ္ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမွာျဖစ္ျပီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ရိုးသားႀကိဳးစားသူ၊ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူစတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ နဲ႔ ျပည့္စံုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Trends Design Furnishing ကုမၸဏီလီမိတက္ကေန Production Manager, Store Supervisor, ) Sales Executive ရာထူးေနရာေတြအတြက္ ၀န္ထမ္းေတြ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Production Manager ရာထူးေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ေခၚယူေနျပီး ပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ဖူးတဲ့သူ၊ မိမိ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းေတြကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သူ၊ အဂၤလိပ္စာ အေရးအေျပာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ကၽြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ဘြဲ႕ရရွိထားျပီး အသက္(၄၀)ေအာက္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၅ႏွစ္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Store Supervisor ရာထူးေနရာအတြက္ ေယာက်္ားေလး တစ္ဦးကို ေခၚယူေနျပီး ဘြဲ႕ရ သို႔မဟုတ္ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳအေနနဲ႔ (၂)ႏွစ္ရွိရမယ့္အျပင္ အဂၤလိပ္စာ အေရးအေျပာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ကၽြန္ပ်ဴတာ Microsoft အသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူဟာ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Sales Executive ရာထူးေနရာအတြက္ ေယာက်္ားေလး (သုိ႔မဟုတ္) မိန္းကေလး (၃)ဦးအထိ ေခၚယူ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူေတြဟာ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရမွာျဖစ္ျပီး ဘြဲ႔တစ္ခုခု ရရွိထား သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေရးအေျပာအဖတ္ ေကာင္းမြန္ရမွာျဖစ္ျပီး အေရာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ အထူးေကာင္းမြန္ရမယ္ဆုိတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြလည္း သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

AUTOVOX MYANMAR ကုမၸဏီလီမိတက္ကေန Accounts Admin Executive, Driver ရာထူးေနရာေတြအတြက္ ၀န္ထမ္းေတြ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Accounts Admin Executive ရာထူးေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသား ဒါမွမဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ေခၚယူေနျပီး Store Supervisor ရာထူးေနရာအတြက္ ေယာက်္ားေလး တစ္ဦးကို ေခၚယူေနျပီး ေလွ်ာက္ထားသူဟာ LCCI ေအာင္ျမင္ထားသူျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၃)ႏွစ္နဲ႔ အထက္ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ျပီး MS Office ကို ကၽြမ္းက်င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လုပ္ႏုိင္သူျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ျပီး ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္မွာ ေနထုိင္သူကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဝ
ယာဥ္ေမာင္းရာထူးေနရာအတြက္ က်န္းမာသန္စြမ္းျပီး ရုိးသားႀကိဳးစားသူျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေျခခံတတ္ကၽြမ္းရမွာျဖစ္ျပီး ယာဥ္ေမာင္းအေတြ႕အၾကံဳ အနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ စတင္၀င္ေရာက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ျပီး ေျမာက္ဒဂံု ျမိဳ႕နယ္မွာ ေနထုိင္သူကို ဦးစားေပး ေခၚယူသြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြအတြက္ Unique Paragon International Travel and Toure ကုမၸဏီ ကေန Assistant Operation Manager, Tour Leader, Office Staff, Marketing Assistant စတဲ့ ရာထူးေနရာ ေတြအတြက္ ၀န္ထမ္းေတြ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ Assistant Operation Manager ရာထူးေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသား ဒါမွမဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး ၅ဦးအထိ ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြဟာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကို ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႕ခရီးစဥ္ေတြကို နားလည္ရမွာျဖစ္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆုိႏုိင္ရမွာပါ။ Tour Leader ရာထူးေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦးအထိ ေခၚယူေနျပီး ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အသင့္အတင့္ ေျပာဆိုႏုိင္သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳရွိသူကို ဦးစားေပး ခန္႔အပ္သြားမွာပါ။ နယ္ေ၀းခရီးသြားလာႏုိင္သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Marketing Assistant ရာထူးေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသမီး၀န္ထမ္း (၅)ဦးကို ေခၚယူေနျပီး ေလွ်ာက္ထားသူဟာ ဘြဲ႕ရရွိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကို အသင့္အတင့္ ေျပာဆိုႏုိင္သူျဖစ္ရမွာျဖစ္ျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ Marketing အေတြ႕အၾကံဳရွိသူကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာပါ။ ရံုး၀န္ထမ္းအေနနဲ႔ ဘြဲ႕ရရွိထားတဲ့ အမ်ိဳးသား သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီး (၅)ဦး ေခၚယူထားျပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသူကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုလုိ ေခၚယူေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေနရာေတြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြဟာ အမွတ္(၃၃၁၊ ၆A) (၆)ထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း အလံုျမိဳ႕နယ္ရွိ Unique Paragon International Travel and Toure ကုမၸဏီကို ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊေတာင္ကုမၸဏီရဲ႕ Juntion City Projectမွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ Operation Manger, Supervisor, Assistant Supervisor, junior Assistant Supervisor, Assistant Executive Engineer, Sub Assistant Engineer, junior Engineer စတဲ့ရာထူးေနရာေတြအတြက္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ၀န္ထမ္းေတြေခၚယူေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ ရာထူးေနရာအလုိက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အဆင့္ေတြ၊ ဘြဲ႕ေတြ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေတြ သတ္မွတ္ ထားတာပါ။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ၊ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း၊ ဓါတ္ပံု စတာေတြယူေဆာင္ျပီး ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ကာ အလံုျမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္း၊ အလံုတာ၀ါရွိ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တာျဖစ္ပါ တယ္။
ဒီလုိ ေခၚယူေနတဲ့အလုပ္ေနရာေတြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက info@jobsinyangon.com ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္း ၀၁ ၂၃၀၆၁၀၃ ကိုဆက္သြယ္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလွ်ာက္ထားလိုပါကလည္း www.jobless.com.mmကို၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈျပီး
ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း CV ေတြကုိ Internet ကိုအသံုးျပဳၿပီး online မွ တဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သကဲ့သုိ႔
online အသံုးျပဳရန္ခက္ခဲသူေတြအေနနဲ႔လူကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားလုိပါက Diamond Condo, Tower B- 8th Floor, room number 801 ကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ေခၚယူမႈဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြကို www.jobless.com.mm က အဓိပံ့ပိုးကူညီေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)