အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အနာဂါတ္ပညာေရးေမ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြအေၾကာင္း

0
308

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားရင္း အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အနာဂါတ္ပညာေရးေမ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ကိုသက္ ကတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။