■ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း ■ [ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္]