ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ညေနပိုင္းသင္တန္းေတြအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ေခၚယူ

0
1632

ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြြြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန ကေန ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ညေနပိုင္းသင္တန္းေတြအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ေခၚယူေနတာျဖစ္ပါတယ္။