မသန္စြမ္းေတြ နည္းပညာသံုးစြဲမႈျမင့္မားေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူဖို႔ရွိေန

0
260

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ျပည္သူေတြအတြက္အထိေရာက္ဆံုး နည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲေတြျဖစ္တဲ့ Tech Camp – Bar Camp စတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြပာာ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဆြံ႔အနားမၾကားနဲ႔ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီလိုနည္းပညာေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းအားျဖင့္ နည္းေနေသးတာပါ။
အဲ့ဒီအတြက္လည္း I School Myanmar ကေနဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ Tech Camp For PWD နည္းပညာေပာာေျပာပြဲကို ေမလ 11 ရက္ေန႔ကေန စတင္ျပီး သံုးရက္ၾကာ က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက မသန္စြမ္းသူေတြပာာ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳမႈနည္းပါးသလို နည္းပညာတိုးတက္မႈေတြအရ Mobile လက္ကိုင္ဖုန္း အသံုးျပဳသူေတြသာ အမ်ားအျပားရွိေနတာပါ။ မသန္စြမ္းသူေတြအတြက္လည္း အခုလိုနည္းပညာပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး စိတ္၀င္စားတဲ့ ပညာရပ္ေတြကိုေလ့လာႏိုင္ဖို႔ အနီးအနား ေနထုိင္သူေတြက အကူအညီေပးသင့္ပါတယ္။

မသန္စြမ္းသူေတြအၾကား နည္းပညာသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာေရး ရည္ရြယ္တဲ့ ပထမဆံုးအၾကိမ္ Tech Camp For PWD နည္းပညာေပာာေျပာပြဲကို ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံက စိတ္၀င္စားတဲ့ မသန္စြမ္း အေယာက္(၅၀) တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။