ဖန္ငခရိုင္ ႏွင့္ ဖူးခက္ေဒသအတြင္းက ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ လူ ့အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

0
256

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဖန္ငခရိုင္ ထိုင္းမြန္းျမိဳ ့နယ္ ဆ၀ါဒီလပ္ကူး သဘာ၀ သစ္ေတာ ဥယ်ာဥ္မွာ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) မွ ဦးေဆာင္မႈျပီး ဖန္ငခရိုင္ ႏွင့္ ဖူးခက္ေဒသအတြင္းက ေရႊ ့ေျပာင္းျမန္မာ အလုပ္သမားေတြ စုေပါင္းကာ လူ ့အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၇)ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေလးမွာ လူ့အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာ စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးတာေတြအျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈ ရွိမရွိ တိုင္းတာႏိုင္တဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြ၊ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြအတြက္ အေရးၾကီးေနတဲ့ ပန္းေရာင္ဘတ္ကတ္ျပဳလုပ္တဲ့ကိစၥ ၊ (၆)ႏွစ္ဗီဇာကိစၥနဲ႔အျခားေသာ အလုပ္သမားေတြ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းေတြကို ေျဖၾကားေပးျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။