■ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း ■ [ေနျပည္ေတာ္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္]