၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအမည္စာရင္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္သြင္းခဲ့သည္။