၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးမႈအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။