စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာမဟာဘြဲ႕(MBA)ကို အြန္လုိုင္းကေန သင္ၾကားႏိုင္မယ့္ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္

0
178

စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာမဟာဘြဲ႕(MBA)ကို အြန္လုိုင္းကေန သင္ၾကားႏိုင္မယ့္ အင္တာနက္၀က္ဆုိက္အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
================================