စကၤာပူနိုင္ငံဟာ လုပ္ခလစာျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကအလုပ္သမားေတြ အမ်ားအျပားေရာက္ရွိေန

0
322

စကၤာပူနိုင္ငံဟာ နိုင္ငံျခားအလုပ္သမားေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသလို လုပ္ခလစာျမင့္မားမႈ စီးပြားေရး ဖြြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံက ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ အမ်ားအျပားေရာက္ရွိေနတာပါ။