စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္လ္

0
240


စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္၀က္ဆိုက္လ္ အေၾကာင္းကိုမိတ္ဆက္အေနနဲ႔ တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္ ၀က္ဆိုက္လ္လိပ္စာကေတာ့ www.disi.gov.mmျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဦးစီးဌာနဟာ ပုဂၢလိကစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္ေပးျခင္း၊ ဘြိဳင္လာနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔ အညီ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပုဂၢလိက စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကေန ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈမရွိေစဖို႔ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္း၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ စက္မႈလုပ္ငန္း စစ္ေဆးေရးဌာန၊ ဘြိဳင္လာစစ္ေဆးေရးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ စစ္ေဆးေရးဌာန၊ SME မူ၀ါဒနဲ႔ ျပည္ပေရးရာဌာန၊ SME နည္းပညာနဲ႔ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရးဌာန၊ SME ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန စတာေတြ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။