ကမၻာေက်ာ္စၾက၀ဠာေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ေဟာ့ကင္းရဲ႕ အေၾကာင္း

0
280

ကမၻာေက်ာ္စၾက၀ဠာေဗဒပညာရွင္ `႐ူပေဗဒပညာရွင္ စတီဗင္ေဟာ့ကင္းရဲ႕ အေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။